Algemene voorwaarden

1. Definities

Algemene voorwaarden: dit document met titel “Algemene Voorwaarden”.

Diensten: de diensten die Streverz aan Klant zal verlenen, zoals omschreven in de overeenkomst en Service Level Agreement.

Klant: ieder bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Streverz.

Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Klant en Strevers voor het leveren en uitvoeren van Diensten

Streverz: de eenmanszaak Streverz, gevestigd te Hoogeveen en geregistreerd onder KvK nummer: 72794372.

 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van Diensten of goederen door of namens Streverz.
 2. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van een aanbieding, uitvoering van de Diensten en/of toezending van de factuur.
 3. Afwijken van deze Algemene voorwaarden kan alleen met wederzijdse toestemming.
 4. In geval van strijdigheid van bepalingen geldt de volgende rangorde: de Overeenkomst, eventuele bijlagen, algemene voorwaarden, Service Level Agreement.

3. De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke overeenkomst, bevestiging van de offerte of wanneer de werkzaamheden zijn gestart met medeweten van de Klant.
 2. Streverz voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. De Overeenkomst bevat enkel een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 3. Streverz heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord.
 5. Meerwerk wordt uitgevoerd op basis van afspraak volgens de geldende tarieven van Streverz.

4. Tarieven

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde prijzen. Verhogingen hiervan, die door de Streverz niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 3. Als er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Streverz, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. De bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil.
 5. Streverz heeft het recht de aan Klant te berekenen vergoedingen jaarlijks aan te passen.
 6. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan Klant.

5. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
 2. Streverz heeft het recht vooruitbetaling te verlangen voorafgaand aan de levering van de Diensten.
 3. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Streverz opgegeven bankrekeningnummer.
 4. Betaalt Klant een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Streverz gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
 5. Blijft Klant in gebreke, dan zal Streverz tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Klant. Wanneer Klant in verzuim is, is hij naast de hoofdsom ook wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Streverz. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

6. Levering en afname

 1. Overeengekomen levertijden zijn streefdata en bevatten geen fatale termijn.
 2. Overschrijding van een levertermijn geeft de Klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Streverz zal de levering c.q. ontwikkeling van haar Diensten met zorg uitvoeren op basis van de door Klant verstrekte gegevens. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid, consistentie en tijdigheid van de verstrekte informatie.
 4. De verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de voorwaarden van eventueel benodigde licenties van derden bij Klant.

7. Medewerking door Klant

 1. Klant stelt alle informatie (gevraagd en ongevraagd) die voor de uitvoering van de Overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan Streverz in de gewenste vorm.
 2. Klant verleent alle benodigde medewerking.
 3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Streverz ter beschikking gestelde informatie en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit.
 4. Klant vrijwaart Streverz voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde. 
 5. Stelt Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Streverz verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de Overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en vergoedingen voor rekening van Klant.

8. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst eindigt zodra de werkzaamheden zijn afgerond en de verplichtingen met de betalingen zijn afgerond.
 2. Als de Overeenkomst voorziet in periodieke Diensten te verrichten door Streverz– zoals hosting -, dan geldt een looptijd van minimaal een jaar waarna de overeenkomst telkens stilzwijgend wordt verlengd met een periode van een jaar. Opzegging is mogelijk met een opzeggingstermijn van 3 maanden tegen het einde van de looptijd.
 3. De overeenkomst gaat in op de datum die is overeengekomen of per datum van de start van de dienstverlening door Streverz.
 4. Iedere partij heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de andere partij na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen een gestelde redelijke termijn zijn verplichtingen niet nakomt.

9. Applicaties

 1. Bij het ontwikkelen van applicaties staat Streverz ervoor in
 2. Bij het ontwikkelen van applicaties stelt Streverz aan de Klant de applicatie ter beschikking ten behoeve van zijn eigen bedrijf en organisatie passend binnen het beoogd gebruik.
 3. Klant is niet gerechtigd de applicatie over te vervreemden, dragen aan derden, direct of indirect en ongeacht op commerciële of niet commerciële gronden of anderszins ter beschikking te stellen van derden. Het recht tot gebruik is niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar. Evenmin mogen er pandrechten op worden gevestigd.
 4. Wanneer de applicatie aan Klant ter acceptatie is aangeboden, is het aan Klant deze applicatie onder eigen verantwoordelijkheid, gedurende een vooraf afgesproken periode onderwerpen aan een acceptatietest. De Klant accepteert de applicatie schriftelijk. Klant wordt verondersteld het de applicatie te hebben geaccepteerd, indien Klant tot het in productie nemen van de applicatie is overgegaan zonder dat de acceptatie schriftelijk is bevestigd.
 5. Het doorvoeren van aanpassingen in de applicatie geldt als een nieuwe opdracht of overeenkomst.
 6. Kleine gebreken, zijnde gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname van de applicatie niet in de weg staan, zijn geen reden tot het achterwege laten van acceptatie zijn, onverminderd de verplichting van Streverz deze kleine gebreken te herstellen. Partijen treden hiertoe met elkaar in overleg.
 7. Partijen specificeren schriftelijk welke applicaties ontwikkeld en of geleverd worden, aan welke eisen deze moeten voldoen op welke manier dit zal geschieden en wat Klant daar redelijkerwijs van mag verwachten.
 8. Streverz is niet aansprakelijk voor het onbruikbaar zijn van applicaties als dit wordt veroorzaakt doordat Klant niet tijdig heeft gemigreerd naar actuele standaarden of nog gebruik maakt van standaarden die in de industrie niet meer worden ondersteund, koppelingen met derden etc. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt ook indien Klant met een versie van een internetbrowser werkt waarvan het gebruik en de ondersteuning niet langer vanzelfsprekend is door het verschijnen van een nieuwe versie van die internetbrowser.

10. Dienstverlening en beschikbaarheid

 1. Streverz spant zich in om zo min mogelijk downtime te laten bestaan.
 2. Streverz heeft het recht om geleverde Diensten, zoals websites, applicaties of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van aanpassing, onderhoud, functionele aanpassing of verbetering of om fouten te herstellen. Streverz spant zich in dergelijke werkzaamheden zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden.
 3. Streverz biedt geen garanties over de exacte hoeveelheid uptime.
 4. Streverz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van data als gevolg van invloeden van buitenaf, een buiten gebruikstelling of overmacht.
 5. Streverz is verantwoordelijk voor de back-up passend bij de dienstverlening.

 

11. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Streverz in de nakoming van enige verplichting richting naar Klant niet aan Streverz kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Streverz onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen richting Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Streverz kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom­storingen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Streverz niet aan zijn verplichtingen richting Klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Streverz niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Streverz is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel… niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Streverz als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.  

12. Garantie

 1. Streverz biedt geen garanties over de door haar verleende Dienstverlening.
 2. Garantie op door Streverz ontwikkelde websites, applicaties en/of andere Diensten wordt verleend tot het moment dat de website, applicatie en/of Dienst door Klant is geaccepteerd. Na acceptatie worden gebreken opgelost uit hoofde van een onderhoud of op basis van nacalculatie tegen de geldende tarieven. Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie als gevolg van het in productie nemen van de applicatie is uitgesloten.
 3. Streverz spant zich in om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van haar Diensten te realiseren. Streverz geeft geen garantie over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Iedere garantie of aanspraak vervalt, als de Klant zelf wijzigingen in of reparaties verricht of laat verrichten aan het geleverde.

13. Aansprakelijkheid schade

 1. Streverz is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Streverz.
 2. In het geval dat Streverz een schadevergoeding verschuldigd is aan Klant bedraagt de schade niet meer dan de daadwerkelijk betaalde vergoeding voor een jaar voor de activiteit waaraan de schade is geleden.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprake­lijk­heidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Streverz aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Streverz bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 5. Streverz is niet aansprakelijk voor schadevergoeding tot schade van Klant in verband met tijdelijke buitengebruikstelling of functionele aanpassing of verbetering van website, applicaties of anderszins.
 6. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Streverz voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Streverz, zijn leidinggevende of ondergeschikten.

14. Aansprakelijkheid Klant

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon (of een Overeenkomst wordt aangegaan), is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die Overeenkomst aan Streverz verschuldigd zijn. 
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon (of een Overeenkomst wordt aangegaan), dan kan deze natuurlijke persoon ook in privé Klant zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van Klant, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van Klant als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld. 

15. Vrijwaring

 1. Klant vrijwaart Streverz tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Klant geleverde goederen en/of diensten. 

16. Klachten

 1. Klant verbindt zich klachten over de uitgevoerde Diensten en verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Streverz. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Streverz in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er niet toe leiden, dat Streverz gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

17. Eigendomsvoorbehoud

 1. De aan Klant geleverde Diensten blijven eigendom van Streverz totdat Klant de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Streverz zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud.

18. Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Streverz alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, merkenrecht etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, etc. tenzij de rechten toebehoren aan derden.
 2. De genoemde intellectuele eigendomsrechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Streverz worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Klant verplicht zich tot geheimhouding van de door Streverz aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, en ook de bedrijfsgegevens. Klant verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

19. Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie over de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • Die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht
  • Waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij
  • Die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
  • Die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

20. Niet-overname personeel

 1. Klant neemt geen medewerkers van Streverz (of van ondernemingen waarop Streverz voor de uitvoering van deze Overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst) in dienst. Klant laat hen niet direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan.

20. Persoonsgegevens

 1. Verwerking van Persoonsgegevens door Streverz in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en haar dienstverlening vindt plaats volgens de daarvoor gelden wet- en regelgeving. Streverz is in de uitvoering van de Overeenkomst en haar dienstverlening enkel verwerker en nimmer verwerkingsverantwoordelijke.

21. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Streverz is gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen onder voorafgaande mededeling.

22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement Noord-Nederland is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf: 01-04-2023